Речник

А

Ай – съюз, хармония
Айки – хармонизиране в Ки
Айкидо – начин за постигане на хармония със силите на света
Айки Наге – Айки хвърляне
Айки Ран – въвлечен в Айки на противника
Айки Кен – начин на работа с меч в Айкидо
Айки Тайсо – характерни Айкидо упражнения
Ай – ханми взаимно странична позиция
Ама – будистка богиня
Аши – стъпало, крак
Аюми – ходене
Аюми Аши – изместване на основата, придвижване с предния крак, сочещ навън

Б

Бараи помитане – (думата се пише и произнася по този начин, когато е в състава на съчетание от думи и не е на първо място, иначе се пише и произнася Хараи)
Бокен – дървен меч
Бу – военен, отнасящ се до военните изкуства
Будо – път на усъвършенстване чрез овладяване принципите и техниките на бойните изкуства
Буши – японски феодален рицар
Бушидо – кодекс на честта на японските рицари

Г

Гаеши – обръщане, контра (думата се пише и произнася по този начин, когато е в състава на съчетание от думи и не е на първо място, иначе се пише и произнася Каеши)
Гаке – закачане
Гарами – ключ на свита ръка, с обвиване
Гашо – положение за концентрация с хванати ръце
Гедан – област, отговаряща на долната част на корема
Гедан Тсуки юмрук насочен към долната част на корема
Гедан Гаеши – кръгово движение с Джо към долната част на корема
Гияку – обърнат, обратен
Гияку Йокомен – страничен удар от срещуположната страна на противниковата глава
Гияку ханми – обърната странична позиция
Го – пет (5)
Гокио – пети обездвижващ принцип (Уде Нобаши)

Д

Дан – степен, характеризираща се с черн колан, висша степен
Джо – тояга, прът (размери – дължина около 50″, диаметър 1″)
Джодан – област, отговаряща на главата и горната част на гърдите
Джодан – Тсуки юмрук насочен към областта Джодан
Джодан – Гаеши кръгово движение с Джо към областта Джодан
Джо Дори – техники за атака с тояга
Джу – десет (10)
Джу Уадза – серия от свободно комбиниращи се техники
Джуджи – кръстосан
Джуджи Гарами – хвърляне с кръстосани, заключени ръце
До – начин, метод, път
Доджо – свещенно място, където се практикуват военните изкуства
Дозо – моля, ако обичате
Дошу – учител, майстор

Е

Еби – лангуста, рак
Ембукай – открита за публика демонстрация
Ери – горната част на Кейко Ги (кимоно)
Ери Дори – захват за горната част от яката на Кейко Ги
върни се отначало

З

За – седеж
За Хо – упражнения в седеж

И

Иайдо – изкуство за изтегляне на меча
Ичи – едно (1)
Иие – не
Икио – първи обездвижващ принцип (Уде Осае)
Ирими – влизане
Ирими Наге – хвърляне чрез влизане
върни се отначало Й Йи – будитски храм
Йоко – страничен
Йокомен – странична плоскост, повърхност
Йокомен Учи – страничен, наклонен удар
Йонкио – четвърти обездвижващ принцип (Текуби Осае)

К

Кай – организация
Кайтен – ротативен, въртелив
Кайтен Наге – въртеливо хвърляне
Каке – изпълнение на хвърляне Кайтен Наге
Камае – начална отбранителна позиция, основна позиция в Айкидо
Ками – горен, над
Ками казе – божествен вятър, войн самоубиец в Япония
Кара – празен
Ката – рамо, серия от движения, преподаващи форми и основни движения
Катаме Уадза – техника за обездвижване и контрол
Катана – японски самурайски меч
Катате Дори – захват за китката
Кейко – тренировка
Кейко Ги – костюм от бял памучен плат за бойни изкуства >
Кен – японски меч, шпага
Кендо – японско фехтовално изкуство
Ки – душа, умствена енергия, виталната сила на човешкото тяло
Киай – издаване на гласен звук по време на концентриране
Кимоно – традиционно японско облекло
Ки Мусуби -обединяване на собственото Ки с това на противника
Ки – но Нагаре поток на духа (жизнената сила)
Кихон – упражняване на основни техники
Кихон но Уадза – основни техники
Ко – малко
Когеки – атакуващ
Кокоро – сърце
Кокю – дишане, дихателна сила, начин на контролирано дишане
Кокю Наге – хвърляне с дихателна сила
Кокю но Хенко – движение на дъха, сила на дъха
Кокю Рьоку – мощ на дихателната сила
Коми – срещу, против
Коте – китка
Коте Гаеши – хвърляне, което се прави чрез завъртане навън на китката на противника
Коте Мауаши – виж Никио
Кате Хинери – виж Санкио
Коши – кръст
Коши Наге – хвърляне през кръста
Ку – девет
Куби – врат
Куби Шиме – захват около врата, стягане, душене
Куби Дори – сграбчена шия, захват
Кудзуши – извеждане от равновесие
Кю – ученик, степен преди удстояване с черен колан
Кюдо – извивка на лъка

М

Ма ай – дистанция
Мае – напред
Мае Гери – прав, мушкащ удар с крак
Мае Хиджи Ате – удар с лакът напред
Мае Укеми – падане напред
Миги – десен
Миги ханми – падане напред
Миги Тенкан – въртене надясно
Микадо – японския император
Муне – гръден кош
Муне Тсуки – юмрук насочен към гръдния кош
Муне Дори – хващане през гърдите (реверите)
Мури – липса на Ри
Мушин – празно съзнание, ясно съзнание в Дзен

Н

Нагаре Гаеши – удра напред и след това удар или мушкане назад в едно цяло движение
Наге – хвърляне
Наге Уадза – техника на хвърляне
Ни – две (2)
Никио – втори обездивжващ принцип (Коте Мауаши)

О

О – голям
Оби – колан
Окури Аши – изместване на центъра на тежестта чрез преместване без повдигане на краката, предният преди да е направил крачка, задният се плъзга напред
Окуру – покана
Омоте – челно, предната част на нападателя
Онна – жена
Осае – да натискаш, обездвижване, задържане
Отоши – събаряне
Отоко – мъж

Р

Рей – поздрав за благодарност
Рензоку – продължение
Ри – принцип
Риай – връзката между начина на изплозване на Кен, Джо и Тайджуцу
Року – седем (7)
Ронин – странстващ самурай
Рио Хиджи Дори – хват за двата лакътя
Риоката – двете рамена
Риоката Дори – хват за двете рамена
Риоте – двете ръце
Риоте Мочи – хват с двете ръце за едната ръка
Риоте Дори – хват за двете китки

С

Сабаки – движение
Саке – напитка от ферментирал ориз
Самурай – феодален японски воин
Сакура – вишнево дърво
Сан – три (3), суфикс за господин, госпожа
Санкио – трети обездвижващ принцип (Коте Хинери)
Сейка но Итем – единствената точка, център на човека
Сейко Танден – център на тежестта на тялото
Соде – ръкав, страна
Сото – външен, навън
Субури – единично (самостоятелно) движение с Джо или Кен
Суми – ъгъл
Суми Отоши – ъглово събаряне

Т

Тай – тяло
Тайджуцу – работа без оръжие срещу невъоръжен партньор
Танден – долната част на корема
Танрен Учи – упражнение за развиване на бедрата (хълбоците)
Тачи – прав, изправен, японски меч
Тачи Дори – техники при които се хвърля противника и му се взима оръжието
Те – ръка
Текуби – Осае ключ на китката, приковаване на китката
Тенкай – Аши завъртане на крака
Тенкан – завъртане
Тенчи Наге – хвърляне „небе-земя“
Тома – голямо разстояние
Тори – атакуващият (в Айкидо – Когеки)

У

Уадза – техника
Уде – ръка, предмишница
Уде Нобаши – ключ на ръката
Уде Осае – приковаване на ръката, обездвижване, ключ
Уке – атакуваният (в Айкидо – изпълняващият техника)
Укеми – падане
Уки – залитане, люлеене
Ура – обратно, задна страна, гърба на Когеки Ура Санкаку – задния триъгълник (нестабилната точка на противника)
Учи – навътре, удар по окръжност
Учи Коми – удар със стъпка напред
Уширо – назаб, гърба на Уке

Ф

Фудо – непоклатим

Х

Хаишин – огъване
Хассо – позиция, при която Джо или Кен се държи вертикално от дясното рамо
Хассо Гаеши – движение от основна стойка до Хассо позиция
Хачи но Джи – движение основано на формата на японския смисъл на числото 8
Хенко – движение, промяна
Хидари – ляв
Хиджи – лакът
Хидза – коляно
Хинери – извиване, усукване
Хито е ми – да направиш тялото малко (Ура Санкаку)
Хо – упражнение, начин

Ч

Ча – граматически член
Чи – земя
Чудан – област от корема, отговаряща на слънчевия сплит
Чудан Тсуки – юмрук, насочен към слънчевия сплит
Чикара – сила, мощ

Ш

Шизентай – естествена позиция
Шиме – пристягане
Шин – съзнание, дух, сърце
Шихо – четворен, четириосочен, четириъгълен
Шихо Наге – хвърляне на четири страни
Шомен – фронтална страна, плоскост
Шомен Учи – фронтален удар срещу главата с Кен или ръ